Informace dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění

Společnost VODAK Humpolec, s.r.o. uvádí, v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, informace týkající se způsobů oznamování.

Co je oznámení:
Oznámením se rozumí ústní či písemné oznámení fyzické osoby, jehož obsahem jsou informace o možném protiprávním jednání, ke kterému došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti. Oznamovatelem tedy může být každá fyzická osoba, která oznámí nebo zveřejní informace o porušení právních předpisů, jež získala v souvislosti s činnostmi souvisejícími s její prací nebo jinou obdobnou činností pro společnost VODAK Humpolec, s.r.o.

Co se oznamuje:
Obsahem oznámení jsou informace o možném protiprávním jednání, které má znaky trestného činu, má znaky přestupku, za který zákon o ochraně oznamovatelů stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblastech vymezených v § 2 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně oznamovatelů.

Kdo je povinným subjektem:
Povinným subjektem je společnost VODAK Humpolec, s.r.o. se sídlem Pražská 544, 39601 Humpolec (IČ: 49050541), zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod spisovou značkou C 3223.

Způsoby podání oznámení:
Oznámení lze podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému společnosti VODAK Humpolec, s.r.o. nebo prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti nebo případně přímo příslušným orgánům veřejné moci.

Vnitřní oznamovací systém:
Oznamovatel podává oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému výhradně příslušné osobě a je oprávněn jej podat písemně (v listinné nebo elektronické podobě) i ústně (osobně, telefonicky). Příslušnou osobou pověřenou vedením vnitřního oznamovacího systému společnosti VODAK Humpolec, s.r.o. je Ing. Miroslav Kumštar (dále jen „příslušná osoba“). Osobou přijímající oznámení v nepřítomnosti příslušné osoby je Jitka Šebestová.

K podání oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému společnosti VODAK Humpolec, s.r.o. může oznamovatel využít:

  • zaslání na adresu: VODAK Humpolec, s.r.o., Pražská 544, 39601 Humpolec s označením obálky „Oznámení – neotevírat – výhradně k rukám příslušné osoby“
    Oznamovatel může využít formulář pro oznámení protiprávního jednání, který je uveřejněn ke stažení na webových stránkách společnosti zde
  • e-mailovou adresu: whistleblowing@vodakhu.cz
  • telefonní linku +420 730 250 515 (o telefonickém oznámení se pořizuje písemný záznam) po dobu pracovní doby příslušné osoby,
  • osobní jednání: popředchozí domluvě (telefonické nebo e-mailem) je možné sjednat termín osobního jednání s příslušnou osobou, která o tomto oznámení sepíše písemný záznam.
  • při listinném podání a nesplnění podmínky označení obálky „Oznámení – neotevírat – výhradně k rukám příslušné osoby“ nelze zcela garantovat utajení totožnosti oznamovatele nebo důvěrnost sdělovaných informací!

Oznámení nesmí být anonymní:
Oznámení musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození nebo jiné údaje, ze kterých je možné dovodit totožnost oznamovatele. Pro účely řádného posouzení a prošetření oznámení je vhodné v oznámení uvést alespoň identifikaci osob podezřelých z možného protiprávního jednání a jeho podrobný popis, konkrétní důkaz o protiprávním jednání, případně jakékoliv konkrétní poznatky, které podporují podezření z porušení, jakýkoliv kontakt na oznamovatele určený výhradně pro potřeby příslušné osoby, telefon či email, jehož prostřednictvím se lze, při zachování ochrany totožnosti oznamovatele, s oznamovatelem spojit.

Vyloučení přijímání oznámení:
Povinný subjekt vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro něj nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i).

Postup příslušné osoby po podání oznámení:
Ve lhůtě do 7 dnů od přijetí oznámení je oznamovateli potvrzeno přijetí oznámení, pokud v oznámení výslovně nesdělí, že na potvrzení přijetí netrvá. Skutečnosti uvedené v oznámení jsou prověřovány – oznamovatel může být požádán o objasnění sdělených informací nebo o poskytnutí dodatečných informací. Nejpozději do 3 měsíců od podání oznámení se oznamovateli zasílá jako zpětná vazba odpověď, a to zpravidla prostřednictvím toho informačního kanálu, který si oznamovatel zvolil ke komunikaci nebo jej uvedl v ústním oznámení.

Externí oznamovací systém:
Zřizuje Ministerstvo spravedlnosti a je dostupný na adrese: https://oznamovatel.justice.cz/. Podání oznámení ministerstvu není podmíněno prvotním podáním oznámení prostřednictvím interního oznamovacího systému. Je zcela na rozhodnutí oznamovatele, jaký postup zvolí. Podrobnější informace jsou uvedeny na adrese: https://oznamovatel.justice.cz/informace-pro-oznamovatele/

Ochrana oznamovatele a jiných osob:
Oznamovatel a osoby uvedené v § 4 odst. (2) písm. a) až h) Zákona č. 171/2023 Sb, Zákon o ochraně oznamovatelů, mají právo na ochranu před odvetnými opatřeními, které jsou uvedeny zejména v § 4 odst. (1) písm. a) až m) tohoto zákona. Je zakázáno činit jakákoliv odvetná opatření osobou, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost. Práva na ochranu před odvetnými opatřeními se není možné vzdát.

Zachování důvěrnosti a ochrany osobních údajů:
Příslušná osoba prošetřuje oznámení způsobem, který zajišťuje úplné skrytí totožnosti oznamovatele. Příslušná osoba není oprávněna sdělit nikomu totožnost oznamovatele bez jeho předchozího písemného souhlasu. Veškeré informace o podaných oznámeních vede příslušná osoba samostatně a nikomu je nepředává. Totožnost oznamovatele může být bez jeho souhlasu sdělena pouze příslušnému orgánu veřejné moci v souladu s právními předpisy – např. orgánům činným v trestním řízení v případě následného trestního řízení. Oznamovatel je příslušnou osobou předem informován o poskytnutí informací orgánu veřejné moci o své totožnosti a důvodech, pro které je povinna informaci o totožnosti oznamovatele poskytnout, a umožnit oznamovateli, aby se k poskytnutí informace vyjádřil. Příslušná osoba je v souladu s § 21 Zákona o ochraně oznamovatelů povinna vést elektronickou evidenci údajů o přijatých oznámeních a také uchovávat oznámení a související dokumenty po dobu 5 let od jejich přijetí. Do této evidence a k uchovávaným oznámením a dokumentům má přístup pouze příslušná osoba.

Poučení o vědomě nepravdivém oznámení:
Fyzické osobě, která podá vědomě nepravdivé oznámení, nenáleží ochrana před odvetnými opatřeními. Takové jednání je přestupkem dle § 23 odst. (2) zákona o ochraně oznamovatelů, za který lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.