​VODAK Humpolec, s.r.o. – ​
 
 
 
 

Smlouvy vodné, stočné

 
Smlouva na dodávku vody z veřejného vodovodu a odvádění odpadních a srážkových vod veřejnou kanalizací je základním dokumentem upravujícím vztah dodavatele a odběratele (zákazníka). Na základě platné legislativy se uzavírá smlouva s majitelem připojené nemovitosti, nebo jedním z majitelů, který je k tomu zmocněn, pokud se jedná o společný majetek.

Smlouva s odběratelem se uzavírá v písemné formě:  • Odběr vody je většinou určen podle naměřeného množství vody na vodoměru (měřidlu). Množství vypouštěné vody do kanalizace se většinou neměří, platí zásada, že množství vody, které odběratel z veřejného vodovodu odebral, vypustí do veřejné kanalizace.


  • U podnikatelských objektů se sjednává také odvádění srážkových vod z připojené nemovitosti. Při výpočtu objemů srážkových vod vypouštěných do kanalizace se vychází dle metodického předpisu MZe. Odběratel je povinen dokladovat tuto část situací odvodňovaných ploch v měřítku, podloženou výpisem z listu vlastnictví, geometrickým plánem, aj.