Služby, které nabízíme

Komplexní služby

Spolehlivost a efektivita

Profesionální analýzy vody

Provozování vodovodů a kanalizací

Rozhodující činností společnosti je provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu (výroba a distribuce pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod).

Společnost VODAK Humpolec, s.r.o. působí v oboru vodního hospodářství od roku 1994 na okrese Pelhřimov a částečně v okrese Benešov, v okolí Želivky.

Na základě uzavřených smluv s majiteli infrastrukturního vodohospodářského majetku zajišťuje firma provozování 103 vodovodů v celkové délce cca 706 km, kanalizace v celkové délce cca 407 km, 21 čistíren odpadních vod.

Projektování

Společnost VODAK Humpolec, s.r.o. nabízí své projektové služby nejen městům a obcím, ale i soukromým investorům při zajištění zásobování vodou a odkanalizování odpadních vod.

Nabízíme pomoc při zajištění vodohospodářských staveb:

 • návrh řešení zásobování vodou a odkanalizování odpadních vod
 • vypracování studií zásobování vodou a odkanalizování odpadních vod
 • vypracování dokumentace pro územní řízení, stavební řízení a realizaci stavby
 • zajištění inženýrské činnosti
 • zajištění technického dozoru investora
 • zajištění autorského dozoru stavby
 • technickou pomoc při kolaudaci stavby
Geografický informační systém

Výhody použití – provozní řešení VODAK Humpolec, s.r.o. nabízí všem smluvně zavázaným partnerům přístup ke své infrastruktuře pomocí klientského nástroje iGIS = internetGIS.

 • Zajišťujeme řízený přístup ke všem grafickým i popisným informacím, které jsou uloženy v GIS.
 • Integrací modulu Evidence Provozních Událostí (EPU) získává zákazník dokonalou kontrolu nad životním cyklem utility
  (-Jednotnou evidenci provozních událostí
  – Přístup k informacím z kteréhokoliv pracoviště organizace
  – Podklady pro investiční činnost
  – Nástroj pro efektivní správu inženýrské sítě)
 • Je připraven na zpřístupnění přesně definovaných informací pro oprávněné uživatele, dle přidělených rolí i mimo organizaci provozovatele vodovodní a kanalizační sítě. (Např. obec, projekční kancelář..)

Pro bližší informace o technologii „iGIS“ kontaktujte oddělení GIS.gis@vodakhu.cz ; Tel.: +420 565 400 531

  Ceník laboratorních rozborů
  Stavby vodohospodářských zařízení

  Společnost VODAK Humpolec, s.r.o. se specializuje na výstavbu vodovodů, kanalizací a vodohospodářských děl.

  Společnost disponuje dopravní a stojní technikou (minibagry, bagry, nákladní automobily, kontejnerové nákladní vozy, cisterny, hutní technika, svářečky potrubí a celá řada dalšího vybavení).

  Společnost má centrální sklad různorodého vodohospodářského materiálu (potrubí, šachty, odbočky, hydranty, šoupátka, vzdušníky, domovní přípojky, tvarovky, opravné kusy, vodoměry, aj.)

  Nabízíme:

  • výstavba a rekonstrukce vodovodních a kanalizačních přípojek
  • výstavba a rekonstrukce vodovodních rozvodů
  • výstavba a rekonstrukce vodárenských děl jako jsou vodojemy, čerpací stanice, automatické tlakové stanice, odkyselovací stanice, úpravny vody, jímací zařízení (studny, vrty)
  • výstavba a rekonstrukce kanalizačních stok
  • výstavba a rekonstrukce čistíren odpadních vod
  Laboratoř

  Laboratoř má „Osvědčení o správné činnosti laboratoře“ vydané ASLAB Střediskem pro posuzování způsobilosti laboratoří. Laboratoř je ve shodě s mezinárodní normou ČSN EN ISO/IEC 17 025:2018.

  Hlavní činností laboratoře je kontrola kvality vody ve zdrojích a sítích, které provozuje VODAK Humpolec,s.r.o. podle zákona o vodovodech a kanalizacích a zákona o ochraně veřejného zdraví.

  Laboratoř provádí rozbory všech typů vod (pitných, užitkových, povrchových, odpadních, aj) a kalů z čistíren odpadních vod, včetně odběru vzorků.

   Další služby

   GPS lokalizace a měření

   • Společnost disponuje lokátory inženýrských sítí (tzv.hledačky), pomocí kterých lze vytrasovat průběh sítí
   • GPS lokalizace tras vedení potrubí, šachet, atd.

    Kopírovací práce a velkoformátové scanování

    • velkoformátové černobílé – kopírování, skenování, plotrování
    • velkoformátové barevné – plotrování
    • maloformátové barevné – kopírování, tisk
    • skládání, kompletace projektů
    • kroužková a lištová termo vazba
    • laminování
    • barevné ( až A3) a černobílé (až A0+) scanování analogových podkladů

    Doba zpracování:

    • Elektronické zaslání zakázky k tisku 24 hodin (pouze formát pdf)
    • Osobní návštěva s požadavkem tisku, kopírování, skenování do 7 hodin (pokud se bude jednat pouze o skenování, je nutné přinést i flash disk)