Jak reklamovat vodoměr?

Pravidla vycházejí z platné legislativy (Vyhláška MZE č.428/2001Sb. a zákona č.274/2001Sb.v platných znění) a jsou následující:
– §16 Množství dodané vody měří provozovatel vodoměrem, který je stanoven měřidlem v souladu se zákonem 505/1990Sb. o metrologii ve znění zákona 119/2000Sb. a vyhlášky 334/2000Sb
– §17 Vodoměr podléhá úřednímu ověření podle zvláštních právních předpisů. Má-li odběratel pochybnosti o správnosti měření, má právo požádat o jeho přezkoušení. Toto právo lze uplatnit nejpozději při výměně vodoměru. Provozovatel je povinen na základě písemné žádosti odběratele do 30 dnů ode dne doručení žádosti zajistit přezkoušení vodoměru u autorizované zkušebny.
Reklamace jsou evidovány a řešeny přes ekonomický úsek – fakturace V+S.
Odběratel je povinen poskytnout dodavateli nezbytnou součinnost při prošetřování a řešení reklamací, zejména je povinen umožnit přístup k vodoměru za účelem jeho kontroly, odečtu stavu nebo jeho výměny v souvislosti s prověřením jeho funkčnosti.

A jak tedy na to?

Postup:

  1. Dodavatel (VODAK Humpolec, s.r.o.) provede výměnu vodoměru do 3 dnů za přítomnosti odběratele a doplní na místě údaje do žádosti.
  2. Dodavatel zajistí přezkoušení vodoměru u autorizované zkušebny.
  3. Výsledek přezkoušení oznámí dodavatel písemnou formou na adresu odběratele.

  Poučení odběratele a způsob vypořádání:

  1. Zjistí-li se, že je vodoměr znehodnocen (mechanicky poškozený, odcizený aj.) nebo provedl-li odběratel takové opatření, aby vodoměr odběr nezaznamenával nebo zaznamenával nesprávně, zaplatí odběratel smluvní pokutu ve výši trojnásobku platby zúčtovaného období, minimálně 5.000,-Kč. Odběratel dále uhradí cenu nového vodoměru včetně jeho montáže. Sepíše se Zápis o zjištěné závadě na vodoměru.
  2. Zjistí-li se při zkoušce vodoměru vyžádané odběratelem, že údaje vodoměru nesplňují požadavky stanovené zákonem 505/1990Sb. ve znění zákona 119/2000Sb., uhradí smluvní strana, které byla odchylka ku prospěchu druhé straně finanční rozdíl, a to ode dne posledního odečtu tj. vodoměr nevyhovuje. Náklady spojené s přezkoušením vodoměru hradí dodavatel.
  3. Zjistí-li se, že údaje vodoměru splňují podmínky dané zákonem 119/2000Sb., hradí náklady spojené s výměnou a přezkoušením vodoměru odběratel, tj.vodoměr vyhovuje.
  4. Vodoměr nevyhovuje – dodavatel určí množství dodané vody odběrateli podle výše předchozího odběru ve srovnatelném období (pokud nedošlo ke změně odběru – tj. více či méně obyvatel v domě, změna podnikání) nebo podle směrných čísel spotřeby (vyhl. 428/2001Sb. v platném znění).• vodoměr naměřil více – vrátí dodavatel vypočtenou finanční částku
   • vodoměr naměřil méně – uhradí odběratel vypočtenou finanční částku
  1. Vodoměr vyhovuje – odběratel je povinen uhradit fakturované množství pitné vody zjištěné předmětným vodoměrem.
  2. Ceny za vodné, stočné a za přezkoušení a výměnu vodoměrů jsou dány platným ceníkem.

  Odběratel předá dodavateli písemnou žádost o přezkoušení „tiskopis V4 – Žádost o přezkoušení vodoměru“.