Hlášení poruch: 565 323 123
  O společnosti              
  Kontakty                     
  Pro zákazníky             
    Vodné, stočné                             
       Odečty vodoměrů                  
       Reklamace vodoměru          
       Smlouvy vodné, stočné        
       Přípojky                                    
       Výsledky kalkulací                 
    Služby                                            
    Tiskopisy                                      
    Informace                                    
  Kvalita vody                
  Ceník                          

Smlouvy vodné, stočné.

    Smlouva na dodávku vody z veřejného vodovodu a odvádění odpadních a srážkových vod veřejnou kanalizací je základním dokumentem upravujícím vztah dodavatele a odběratele(zákazníka). Na základě platné legislativy se uzavírá smlouva s majitelem připojené nemovitosti, nebo jedním z majitelů, který je k tomu zmocněn, pokud se jedná o společný majetek.  Smlouva s odběratelem se uzavírá v písemné formě:
     
 • pro domácnosti a drobné podnikatele - „ formulář V1 - Smlouva o dodávce vody z vodovodu a odvádění odpadních vod kanalizací “(dále jen smlouva)
 •    
 • pro podnikatele „ formulář V2 - Smlouva o dodávce vody z vodovodu a odvádění odpadních vod kanalizací “,správné údaje doloží výpisem z obchodního rejstříku, živnostenským listem.

 •     Nedílnou součástí smlouvy je „ formulář V1G – Obchodní podmínky pro dodávku vody z vodovodu a odvádění odpadních vod kanalizací “, doporučujeme se s nimi seznámit.
  Odběr vody je většinou určen podle vodoměru. Množství vypouštěné vody do kanalizace se většinou neměří, platí zásada, že množství vody, které odběratel z veřejného vodovodu odebral, vypustí do veřejné kanalizace. Odběratelé, jejichž nemovitosti jsou napojeny na veřejný vodovod a kanalizaci a nejsou vybaveny vodoměry, jsou povinni vyplnit „ formulář V1A1 - Příloha A/1: Výpočet množství dodané vody a vypouštění odpadních vod bez měření “,drobný podnikatel použije „ formulář V1A2 - Příloha A/2: Výpočet množství dodané vody a vypouštění odpadních vod bez měření “. Tento formulář se stává přílohou smlouvy. Směrná čísla spotřeby vody na osobu za rok jsou přesně vymezena legislativním předpisem a nelze je individuálně upravovat „ formulář V1H – Příloha H: Směrná čísla potřeby vody “.

      Pokud je množství vypouštěných odpadních vod výrazně nižší než voda odebraná z vodovodu, a odběratel by byl poškozen účtováním stočného podle vodného, lze tuto situaci řešit měřením odpadních vod. Toto měření zřizuje majitel připojené nemovitosti na své kanalizační přípojce. Umístění měřícího zařízení a jeho typ se musí předem dohodnout s provozovatelem veřejné kanalizace.

      U podnikatelských objektů se sjednává také odvádění srážkových odpadních vod, odváděných z připojené nemovitosti. Podmínky pro sjednání smluvní přílohy na odvádění dešťových odpadních vod jsou dané metodickým předpisem. Při výpočtu vypouštěných objemů se vychází z celkového ročního srážkového úhrnu v lokalitě, kde se nemovitost nachází, a z výměry odvodňovaných zpevněných i nezpevněných ploch, které k připojené nemovitosti patří.Přílohou se stává „ formulář V1C – Příloha C: Výpočet množství odváděných srážkových vod “. Odběratel je povinen dokladovat tuto část situací odvodňovaných ploch v měřítku, podloženou výpisem z listu vlastnictví, geometrickým plánem. Pro dlouhodobý úhrn srážek se použije „ formulář V1I – Příloha I: Dlouhodobý úhrn srážek “.

      V případě, že odběratel vypouští do veřejné kanalizace část odebrané vody, nebo používá jinou technologickou vodu aj.,bude přílohou smlouvy „ formulář V1D – Příloha D: Výpočet množství odváděných odpadních vod výpočtem dle technologických údajů “.
  Podle velikosti odběru je stanoven cyklus fakturace. Velkoodběry jsou fakturovány měsíčně a maloodběry ročně, kde je stanovena zálohová platba, která se stává přílohou smlouvy „ formulář V1F – Příloha F: Záloha vodné, stočné “.

      Odběratel je povinen nahlásit všechny změny týkající se smlouvy, viz výše citované formuláře. V případě prodeje (daru) nemovitosti lze použít „ formulář V3 – Předávací protokol vodoměru “.