Hlášení poruch: 565 323 123
  O společnosti              
  Kontakty                     
  Pro zákazníky             
    Vodné, stočné                             
       Odečty vodoměrů                  
       Reklamace vodoměru          
       Smlouvy vodné, stočné        
       Přípojky                                    
       Výsledky kalkulací                 
    Služby                                            
    Tiskopisy                                      
    Informace                                    
  Kvalita vody                
  Ceník                          

Vodovodní a kanalizační přípojka

    Vodovodní a kanalizační přípojka je stavba dle stavebního zákona a podléhá územnímu a stavebnímu povolení (tyto mohou být sloučené) a kolaudačnímu rozhodnutí. Tato řízení projednává a rozhodnutí vydává místně příslušný stavební úřad. Podrobné informace ke zřízení vodovodní a kanalizační přípojky jsou uvedeny v dokumentech, které stanovují podmínky na technické provádění vodovodních, kanalizačních přípojek „ Dokument č.10 – Vodovodní přípojka “ , „ Dokument č.11 – Kanalizační přípojka “.

Kroky pro zřízení přípojky

    Získání vstupních informací  – odběratel (majitel připojené nemovitosti) si zajistí snímek z pozemkové mapy z místa, kde chcete připojit nemovitost na vodovod nebo kanalizaci. Technické pracoviště sdělí, zda se v blízkosti objektu nachází hlavní vodovodní řad či kanalizační stoka. Pokud ano, technik orientačně zakreslí.

   Podklady pro zpracování projektové dokumentace  – zákres stávajících vodovodních nebo kanalizačních řadů a přípojek, kopie mapové nebo projektové dokumentace, digitální data vodovodní a kanalizační sítě, poskytuje oddělení technické dokumentace, za osobní účasti žadatele nebo projektanta. Poskytnutí kopií nebo digitálních dat je placená služba.“ formulář B - Žádost o vyjádření k vodohospodářským sítím a objektům “, „ formulář E – Žádost o zřízení vodovodní, kanalizační přípojky “.

Poznámka: Platnost poskytovaných dat a vyjádření je omezena na dobu 12 měsíců od data jejich poskytnutí.

    Projektová dokumentace  - v rozsahu pro vydání stavebního povolení, které musí obsahovat: Viz. „ Dokument č.10 – Vodovodní přípojka “ , „ Dokument č.11 – Kanalizační přípojka “.

Poznámka: Projektová dokumentace musí být zpracována pouze právnickou nebo fyzickou osobou, která má oprávnění k projektové činnosti ve smyslu platných předpisů, musí být provedena dle požadavků VODAK Humpolec,s.r.o. a bude jeho pracovníkem odsouhlasena. ČSN 75 5411, ČSN 75 5410, ČSN 75 6101

    Stavební povolení  – získání stavebního povolení dle požadavku příslušného stavebního úřadu (žádost, výpis z KN, souhlasy dotyčných účastníků stavby, požadavky SÚ).“ formulář D – Žádost o vytýčení vodohospodářských sítí “.

    Realizace přípojky  – před zahájením realizace přípojky, to je výkopových prací, provést oznámení příslušnému středisku a projednání podmínek a doby realizace. Vlastní napojení na vodovodní, kanalizační řad a osazení vodoměru do šachty provádí pouze provozovatel VODAK Humpolec,s.r.o. V průběhu realizace si vyhrazuje VODAK Humpolec,s.r.o právo provedení kontroly. Součástí realizací přípojky je hotová stavba před záhozem, jež se provádí za účasti pracovníka VODAK Humpolec,s.r.o a geodetické zaměření uložení potrubí odborným geodetem před zásypem, viz.“ Dokument č.12 – Směrnice pro GIS “.

   Kolaudace provedení přípojky – součástí kolaudace bude předání potřebných dokladů na VODAK Humpolec,s.r.o., tj. geodetické zaměření, projektovou dokumentaci skutečného provedení a tlakovou zkoušku.

Dodávka pitné vody, montáž a zaplombování vodoměru, odvádění odpadních vod – na základě uzavřené smlouvu, viz. “ Smlouvy vodné, stočné “.

Jsme připraveni Vám nabídnout nejen poradenskou službu, ale zhotovení vodovodní či kanalizační přípojky tzv. "na klíč" - tedy od záměru k realizaci až po uvedení staveniště do původního stavu, včetně projektové dokumentace a vyřízení potřebných povolení.